Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”

Police, 04.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach."

Informacja


Police, 13.11.2017 r.

Pytanie nr 2:

W pkt 7.3. lit. b) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnośści cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. b,

Przywołanego  pkt 5.1 ppkt. 2 lit. b) brak w SIWZ. Jaka ma być wysokość ubezpieczenia OC Wykonawcy? Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w przypadku składania oferty przez pracownię architektoniczną, załączona zostanie polisa OC Architekta na żądaną kwotę, właściciela pracowni, przewidzianego jednocześnie do pełnienia funkcji autora i głównego projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej?

 

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie rodzaju dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w toku oceny ofert złożonych przez oferentów.

 

Pytanie nr 1:

W pkt. 7.3. lit. a) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. a,

Przywołany pkt. 5.1 ppkt 2 lit. a) SIWZ brzmi:

5.1.    O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1b ustawy pzp:  

        2.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykażą, że:

a)      posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 100.000 zł.

W przypadku, gdy przedstawione przez wykonawcę dokumenty prezentują dane w walutach obcych, Zamawiający dokona ich przeliczenia na walutę polską według średniego kursu podanego przez NBP z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Brak w pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. a) SIWZ informacji na temat wysokości wymaganych środków lub zdolności kredytowej. Jaka ma być wielkość środków finansowych posiadanych na koncie?

 

 

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający nie stawia wymogu potwierdzenia wysokości posiadanych ś rodków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy.

 

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający usuwa zapis pkt. 7.3.

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych ś rodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. a,

 


 

Ogłoszenie nr 613138-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza: Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych Nr projektu RPZP.02.06.00-32-A014/16
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 70239200000, ul. ul. Siedlecka  6 , 72010   Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 241 306, e-mail sek@zspolice.pl, faks 914 241 366. Adres strony internetowej (URL): www.zspolice.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak www.zspolice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.zspolice.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6, 72-010 Police, sekretariat szkoły
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wsparcie dla Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w ramach projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych". II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71321000-4
71321200-6
71323100-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 182 lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  98    
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 100.000 zł. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonują, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę (odrębną umowę) obejmującą opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku. Przez kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, Zamawiający rozumie wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz.1129). b) Wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia, wykształcenie) oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, którym powierzą kluczowe stanowiska: i. Projektant w specjalności konstrukcyjnej - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późń. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od uzyskania uprawnień budowlanych, w tym wykonanie co najmniej jednej dokumentacji dla termomodernizacji w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu w branży konstrukcyjnej, ii. Projektant w specjalności sanitarnej - 1 osoba posiadająca: - uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późń. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od uzyskania uprawnień budowlanych, w tym wykonanie co najmniej jednej dokumentacji dla termomodernizacji w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu w branży sanitarnej, Zamawiający uzna uprawnienia za równoważne, w szczególności, gdy zostały one wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z art.104 ustawy Prawom budowlane oraz uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonego w pkt 6.2 specyfikacji, b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne według załącznika nr 6 - albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne według załącznika nr 7, d) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 8; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. a, b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. b, c) wykaz usług wykonanych według załącznika nr 4, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt.3 lit.a; d) wykaz osób według załącznika nr 5, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt.3 lit. b. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ; b) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych załączonych dokumentów, c) w przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów - dowody w celu wykazania, że wykonawca rzeczywiście będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w tym w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie projektanta 30,00
termin wykonania zamówienia 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Poza przypadkami określonymi w ustawie Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 1 w następujących okolicznościach:1) zmiana wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT - zmianie podlega wysokość wynagrodzenia, które stanie się należne po zmianie przepisów dotyczących wysokości podatku VAT. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego), b) w przypadku, o którym mowa §4 ust.4 - wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do ilości punktów otrzymanych za każdą osobę w kryterium "doświadczenie projektanta" , 2) zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy: a) wystąpienia przeszkody o charakterze "siły wyższej" która uniemożliwia realizację świadczenia, a wykonawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia o jej wystąpieniu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, b) opóźnienia w wydawaniu zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń lub zgód przez właściwe organy i instytucje w stosunku do terminów przewidzianych przepisami prawa, c) opóźnieniu w dokonywaniu odbiorów przez Zamawiającego zgodnie z §8 ust.3 umowy, d) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego lub wytycznych, o których mowa w pkt 3), co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; e) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku konieczności uprzedniego uzyskania nowej/zmienionej decyzji o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji pozwolenia na wykonanie robót - jeżeli przepisy prawa tego wymagają. 3) zmiana wymagań i parametrów wymaganych do osiągnięcia w ramach wykonania termomodernizacji budynków wynikających z obowiązujących przepisów prawa krajowego lub zewnętrznych wytycznych narzuconych Zamawiającemu. W takich przypadkach zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez obie strony. Zgłoszenia dokonane przez Wykonawcę po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania realizacji zamówienia z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. Zmiana terminu nastąpi w drodze aneksu do umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-27, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

(1.1) 2016-08-28 - AEE - POLICE - BASEN (vPC) (v6.Rko) (12.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(2.2) 2016-08-28 - AEE - POLICE - SZKOLA (v6.Rko) (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(3.3) 2016-08-28 - AEE - POLICE - INTERNAT (v6.Rko) (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_11_06_SIWZ_na_usługę_projektanta_termomoderniacji ZS (721kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_11_06_Zalacznik_9_wzor_umowy (70.7kB) Zapisz dokument  
2017_11_06_Załączniki_1_do_8_ wersja edytowalna (590.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.10_Ekspertyza chiropterologiczna Zespół Szkoł. im. I. Łukasiewicza, Police (880.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.10_Ekspertyza ornitologiczna Zespół Szkoł. im. I. Łukasiewicza, Police (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Otwarcie ofer (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017.12.12. GK (489.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017.12.12. Uzupe (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Damian Kwiatkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Kwiatkowski
Data wprowadzenia:2017-11-08 15:20:25
Opublikował:Damian Kwiatkowski
Data publikacji:2017-11-08 15:31:36
Ostatnia zmiana:2017-12-14 14:33:30
Ilość wyświetleń:270

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij